Marrëveshja e privatësisë

KENNEDE ELECTRONICS MFG Co., Ltd. (më tutje referuar si "ne" ose "jonë") është gjithmonë e përkushtuar solemnisht për të mbrojtur privatësinë e përdoruesve ("përdorues" ose "ju"). Kur përdorni shërbimet ePastrues ajri KENNEDE, ne mund të mbledhim dhe përdorim informacionin tuaj përkatës.

Politika e privatësisëvlen për të gjitha shërbimet e ofruara ngaPastrues ajri KENNEDE.Kur përdorni ndonjë shërbim të vetëm, ju pranoni të pranoni mbrojtjen ePolitika e privatësisë dhe kushtet (në tekstin e mëtejmë të referuara si "kushtet specifike") të politikave specifike të informacionit privat që ne lëshojmë në shërbimin e vetëm, dhe në atë rast, kushtet specifike dhe kjo politikë do të hyjnë në fuqi njëkohësisht. NësePolitika e privatësisënuk është i zbatueshëm për asnjë shërbim të vetëm që ne ofrojmë, do të bëhet e qartë në shërbim në mënyrën e duhur sePolitika e privatësisëpërjashtohet nga aplikimi.

Ju lutemi vini re se ne do të kontrollojmë politikën tonë herë pas here dhe për këtë arsye masat përkatëse do të ndryshojnë në përputhje me rrethanat. Ju lutemi që ta vizitoni rregullisht këtë faqe për t'u siguruar që të keni gjithmonë një kuptim të versionit tonë më të funditPolitika e privatësisë . Pas leximit tëPolitika, nëse keni ndonjë pyetje në lidhje mePolitika e privatësisëose çështjet në lidhje mePolitika e privatësisë, ju lutem na kontaktoni.

Nëse përdorni ose vazhdoni të përdorni shërbimet ePastrues ajri KENNEDE, do të thotë që ju pranoni që ne mbledhim, përdorim, ruajmë dhe ndajmë informacionin tuaj sipasPolitika e privatësisë.

I. Informacion që mund të mbledhim

(i) Informacioni i parëndësishëm për identitetin personal:

Kur përdorni shërbimet tona, ne mund të mbledhim dhe përmbledhim informacione të tilla si origjina e përdoruesit dhe sekuenca e aksesit. Për shembull, ne do të regjistrojmë origjinën e çdo përdoruesi që përdor shërbimet tona.

(ii) Informacion rreth identitetit personal:

Kur përdorni shërbimet tona, ne mund të mbledhim dhe të përmbledhim ose t'ju kërkojmë të jepni informacionin për identitetin personal, si p.sh. identifikimin personal (duke përfshirë kartën e identitetit dhe pasaportën); data e lindjes, vendlindja, seksi, interesat dhe hobi, numri personal i telefonit dhe tiparet e fytyrës; informacionin e pajisjes (përfshirë modelin e pajisjes, adresën MAC të pajisjes, llojin e sistemit operativ dhe cilësimet e pajisjes); kodi unik i identifikimit të pajisjes së listës së softuerit (siç është informacioni bazë për pajisjen personale të përdorur zakonisht duke përfshirë IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID dhe informacionin IMSI të kartës SIM); informacionin e vendndodhjes (përfshirë informacionin e saktë të pozicionimit, gjatësinë dhe gjerësinë gjeografike).

Ne mbledhim informacionin tuaj kryesisht me qëllim që t'ju lejojmë ju dhe përdoruesit e tjerë të përdorni më lehtë shërbimet tona me më shumë kënaqësi.

II. Si mbledhim dhe përdorim informacionin

Ne do të mbledhim dhe përdorim informacionin tuaj në mënyrat e mëposhtme:

1. Informacioni i dhënë nga ju, si p.sh.

(1) Informacioni që na jepet kur regjistroni një llogari për shërbimet tona ose përdorni shërbimet tona;

(2) Informacioni i përbashkët i ofruar nga ju palëve të tjera nëpërmjet shërbimeve tona dhe informacioni i ruajtur kur përdorni shërbimet tona.

2. Informacioni juaj i ndarë nga palët e tjera, që nënkupton informacionin e përbashkët për ju që palët e tjera ofrojnë kur përdorin shërbimet tona.

3. Informacioni juaj që kemi marrë. Informacioni që kemi mbledhur, përmbledhur dhe regjistruar kur përdorni shërbimet tona, të tilla si informacioni i vendndodhjes dhe informacioni i pajisjes.

4. Ju ndihmojë të përfundoni regjistrimin

Për të lehtësuar ofrimin e shërbimeve tona për ju, ju duhet të jepni informacionin bazë të regjistrimit, si numrin e telefonit celular dhe adresën e emailit, dhe të krijoni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj. Nëse keni nevojë vetëm për shërbime bazë si shfletimi dhe kërkimi në disa shërbime të vetme, nuk keni nevojë të regjistroheni si përdoruesi ynë dhe të jepni informacionin e mësipërm.

5. Ju ofrojnë mallra ose shërbime

Informacioni që mbledhim dhe përdorim është i nevojshëm për t'ju ofruar shërbimet tona. Qëllimi i mbledhjes së informacionit personal është: Të plotësoni një verifikim të autorizimit të resë kompjuterike nga skaji në fund me Huawei Cloud për të siguruar që produkti juaj të plotësojë vazhdimisht kërkesat e certifikimit të HarmonyOS Connect. Identifikuesi i harduerit të pajisjes, parametrat e harduerit të pajisjes, informacioni i versionit të sistemit, deklarata e privatësisë së SDK-së e palës së tretë:Klikoni për të parë Shërbimet e menaxhimit të pajisjes huawei dhe deklaratën e privatësisë.Pa informacion përkatës, ne nuk do të jemi në gjendje t'ju ofrojmë përmbajtjen thelbësore të shërbimeve tona.

6. Njoftim Push për ju

(1) Prezantoni dhe shtyni shërbimin për ju
(Të dërgojë njoftime. Ne mund t'ju dërgojmë njoftime për shërbimet kur është e nevojshme (për shembull, kur pezullojmë një shërbim të vetëm, ndryshojmë ose ndalojmë ofrimin e një shërbimi të vetëm për mirëmbajtjen e sistemit). Nëse nuk dëshironi të vazhdoni të merrni njoftimin e shtyrë nga ne, mund të kërkoni që ne të ndalojmë së shtyrë njoftimin.

7. Ju ofrojnë siguri sigurie

Për të garantuar vërtetësinë e identitetit tuaj dhe për t'ju ofruar siguri më të mirë sigurie, ju mund të na jepni informacione të ndjeshme personale në lidhje me identifikimin dhe tiparet e fytyrës dhe informacione të tjera biometrike për të përfunduar vërtetimin e emrit të vërtetë.

Përveç vërtetimit të identitetit, ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja për shërbimet e klientit, mbrojtjen e sigurisë, dosjet arkivore dhe rezervimin për të garantuar sigurinë e shërbimeve që ju kemi ofruar; ne mund të përdorim ose integrojmë informacionin tuaj që kemi mbledhur dhe informacionin e marrë nga partnerët tanë me autorizimin tuaj ose të ndarë prej tyre sipas ligjit për identifikimin e vërtetimit, zbulimin dhe parandalimin e ngjarjeve të sigurisë dhe të marrim masat e nevojshme të regjistrimit, auditimit, analizës dhe asgjësimit sipas ligji.

8. Të përmirësojmë shërbimet tona

Ne mund të përdorim informacionin e mbledhur përmes një prej shërbimeve tona për shërbimet tona të tjera. Për shembull, informacioni juaj i mbledhur kur përdorni një nga shërbimet tona mund të përdoret për t'ju ofruar përmbajtje specifike ose për t'ju treguar informacione që lidhen me ju dhe në përgjithësi nuk shtyhen në një shërbim tjetër; ne mund t'ju lejojmë të merrni pjesë në një hetim në lidhje me shërbimet tona për të na ndihmuar të përmirësojmë shërbimet ekzistuese ose të krijojmë shërbime të reja; ndërkohë, ne mund të përdorim informacionin tuaj për përditësimin e softuerit.

Ju e kuptoni dhe pranoni që pas mbledhjes së informacionit tuaj, ne do t'i çidentifikojmë të dhënat përmes mjeteve teknologjike, identiteti juaj nuk do të njihet përmes informacionit të çidentifikuar dhe në atë rast ne kemi të drejtë të përdorim informacionin e çidentifikuar për analizoni dhe përdorni komercialisht bazën e të dhënave të përdoruesve.

Nëse ne synojmë të përdorim informacionin tuaj për qëllime të tjera që nuk janë specifikuar nëPolitika e privatësisë, ne do të kërkojmë lejen tuaj paraprakisht.

9. Përjashtimet nga autorizimi dhe pëlqimi

Sipas ligjeve dhe rregulloreve përkatëse, në rrethanat e mëposhtme, pëlqimi juaj nuk kërkohet për të mbledhur informacionin tuaj:

(1) Informacioni ka të bëjë me sigurinë kombëtare dhe sigurinë e mbrojtjes kombëtare;

(2) Informacioni ka të bëjë me sigurinë publike, shëndetin publik dhe interesin kryesor publik;

(3) Informacioni ka të bëjë me hetimin e krimit, ndjekjen penale, gjykimin dhe ekzekutimin e aktgjykimit;

(4) Informacioni juaj mblidhet me qëllim të mbrojtjes së sigurisë së jetës dhe pronës dhe të drejtave dhe interesave të tjera të rëndësishme ligjore të organeve informative ose individëve të tjerë, dhe në atë rast, është e vështirë të merret pëlqimi juaj;

(5) Informacioni i mbledhur bëhet publik nga ju;

(6) Informacioni mblidhet nga informacioni i shpallur ligjërisht dhe publikisht, siç është raporti i lajmeve ligjore dhe publiciteti i informacionit qeveritar;

(7) Është e nevojshme të mblidhen informacionet tuaja për nënshkrimin e kontratave sipas kërkesave tuaja;

(8) Është e nevojshme të mblidhni informacionin tuaj për mirëmbajtjen e funksionimit të sigurt dhe të qëndrueshëm të shërbimeve tona, të tilla si zbulimi dhe trajtimi i dështimeve të produktit ose shërbimit;

(9) Është e nevojshme të mblidhni informacionin tuaj për raportimin e lajmeve ligjore;

(10) Është e nevojshme të mblidhni informacionin tuaj që institucionet kërkimore akademike të bëjnë statistika ose të kryejnë kërkime akademike bazuar në interesin publik, dhe informacioni që përmban rezultati i kërkimit akademik ose përshkrimi është i deidentifikuar;

(11) Rrethanat tjera të përcaktuara me ligje dhe rregullore.

III. Informacion që ne mund të ndajmë, transferojmë ose zbulojmë

(i) Ndarja

Me përjashtim të rrethanave të mëposhtme, ne nuk do ta ndajmë informacionin tuaj me asnjë palë të tretë pa pëlqimin tuaj:

1. Ju ofrojmë shërbimet tona. Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët ose palët e tjera të treta për të realizuar funksionin kryesor që ju nevojitet ose për të ofruar shërbimet që ju nevojiten;

2. Të mirëmbajmë dhe përmirësojmë shërbimet tona. Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerë ose palë të tjera të treta për t'ju ndihmuar t'ju ofrojmë shërbime më të synuara dhe më të përsosura;

3. Realizoni qëllimin e përmendur në nenin 2 të ligjitPolitika e privatësisë, “si mbledhim dhe përdorim informacionin”;

4. Përmbushim detyrimet tona sipas ligjitPolitika e privatësisëose marrëveshje të tjera të arritura me ju dhe të ushtrojmë të drejtat tona;

5. Jepni informacionin tuaj sipas dispozitave të marrëveshjes së shërbimit të vetëm (përfshirë marrëveshjen elektronike të nënshkruar në internet dhe rregullat përkatëse të platformës) ose dokumente të tjera ligjore;

6. Jepni informacionin tuaj bazuar në ligjet dhe rregulloret e takimeve me interes publik.

Ne ndajmë informacionin tuaj vetëm për qëllime legjitime, të duhura, të nevojshme, specifike dhe të qarta. Ne do të nënshkruajmë një marrëveshje të rreptë konfidencialiteti me kompanitë, organizatat dhe individët me të cilët dhe me të cilët ndajmë informacionin për t'u kërkuar atyre që të trajtojnë informacionin sipas udhëzimeve tona,Politika e privatësisëdhe çdo masë tjetër të lidhur me konfidencialitetin dhe sigurinë.

(ii) Transferimi

Me përjashtim të rrethanave të mëposhtme, ne nuk do ta ndajmë informacionin tuaj me asnjë palë të tretë pa pëlqimin tuaj:

1. Me zhvillimin e vazhdueshëm të biznesit tonë, ne mund të kryejmë bashkim, blerje, transferim asetesh ose transaksione të ngjashme, dhe informacioni juaj mund të transferohet si pjesë e transaksioneve të tilla. Ne do të kërkojmë që kompanitë dhe organizatat e reja që mbajnë informacionin tuaj të vazhdojnë të jenë të lidhura mePolitika e privatësisë, përndryshe do të kërkojmë që kompanitë dhe organizatat të kërkojnë lejen tuaj.

2. Ne do t'ua transferojmë informacionin tuaj palëve të tjera pasi të marrim pëlqimin tuaj të qartë.

(iii) Zbulimi

Ne do të zbulojmë informacionin tuaj mbi premisën e marrjes së masave të sigurisë që përmbushin standardet e industrisë vetëm në rrethanat e mëposhtme:

1. Ne do të zbulojmë informacionin që ju keni caktuar në mënyrë eksplicite në një mënyrë zbulimi me të cilin ju pajtoheni shprehimisht sipas nevojës suaj;

2. Në rrethanat kur informacioni juaj duhet të jepet sipas kërkesave të ligjeve dhe rregulloreve, kërkesave të detyrueshme për zbatimin administrativ të ligjit ose kërkesave të detyrueshme gjyqësore, ne mund të zbulojmë informacionin tuaj sipas llojit të informacionit të kërkuar dhe mënyrës së zbulimit. Në bazë të përmbushjes së ligjeve dhe rregulloreve, kur të marrim kërkesa për zbulimin e informacionit të mësipërm, ne do t'i kërkojmë marrësit të lëshojë dokumentet ligjore përkatëse, të tilla si thirrja ose letra e hetimit. Ne besojmë me vendosmëri se informacioni që na kërkohet të japim do të mbahet transparent sa më shumë që të jetë e mundur në masën e lejuar me ligj. Ne kemi kryer një shqyrtim të kujdesshëm për të gjitha kërkesat për të siguruar që kërkesat janë subjekt i bazës ligjore dhe të kufizuara në të dhënat që departamenti i zbatimit të ligjit ka të drejta ligjore për të marrë për qëllime specifike hetimore.

IV. Mbrojtja e privatësisë së përdoruesit

Xiaoyi respekton privatësinë e përdoruesve të saj dhe pa pëlqimin e përdoruesve, Xiaoyi nuk do të mbledhë informacione të përdoruesve. Ai angazhohet të mos japë informacionin e përdoruesit të zotëruar për nevojat e shërbimit pa lejen e përdoruesve, duke përfshirë por pa u kufizuar në emrin e përdoruesit, informacionin e kontaktit, adresën e instalimit, informacionin rreth produktit të blerë, informacionin e porosisë, kanalin e blerjeve, historikun e thirrjeve dhe alarmin rekord.

V. Si të menaxhoni informacionin tuaj

(i) Qasja, përditësimi dhe fshirja

Ne ju inkurajojmë të përditësoni dhe modifikoni informacionin tuaj për ta bërë atë më të saktë dhe efektiv. Ju mund të aksesoni informacionin tuaj nëpërmjet shërbimeve tona dhe modifikimin, plotësimin dhe fshirjen e plotë të informacionit tuaj nga ju vetë ose kërkoni që ne ta bëjmë këtë. Ne do të marrim mjetet e duhura teknologjike për të siguruar që ju të mund të aksesoni, përditësoni dhe korrigjoni informacionin tuaj ose informacione të tjera të dhëna kur përdorni shërbimet tona sa më shumë që të jetë e mundur.

Kur ju aksesoni, përditësoni, korrigjoni dhe fshini informacionin e mësipërm, ne mund t'ju kërkojmë të vërtetoni për të garantuar sigurinë e informacionit.

(ii) Anulimi

Pas përmbushjes së kushteve për të cilat është rënë dakord në marrëveshjen e shërbimit për shërbimin tonë të vetëm dhe dispozitat e ligjeve dhe rregulloreve përkatëse kombëtare, llogaria juaj e shërbimit mund të anulohet ose fshihet. Pas anulimit ose fshirjes së llogarisë, të gjitha informacionet dhe të dhënat e shërbimit që lidhen me llogarinë dhe nën shërbimin e vetëm do të fshihen ose asgjësohen sipas dispozitave të marrëveshjes së shërbimit për shërbimin e vetëm.

Nëse insistoni të anuloni tuajinPastrues ajri KENNEDE llogari pas shqyrtimit të kujdesshëm, ju mund të paraqisni një kërkesë për anulim tek ne në faqen përkatëse të cilësimeve të funksioneve të produktit dhe/ose shërbimit tonë që përdorni ose sipas udhëzuesit të funksionimit. Ne do të përfundojmë verifikimin dhe përpunimin brenda 15 ditëve pune. (Shërbimi i klientit Tel.: 400-090-2723)

(iii) Ndryshoni fushën e autorizimit tuaj

Ju gjithmonë mund të zgjidhni nëse do të zbuloni informacionin. Disa informacione janë të nevojshme për të përdorur shërbimet tuaja, por nëse do të jepni shumicën e informacioneve të tjera varet nga ju. Ju mund të ndryshoni fushëveprimin e autorizimit tuaj për vazhdimin e mbledhjes së informacionit tuaj ose tërheqjen e autorizimit duke fshirë informacionin ose duke fikur funksionin e pajisjes.

Pasi të tërhiqni autorizimin tuaj, ne nuk do të jemi në gjendje të vazhdojmë t'ju ofrojmë shërbimet që korrespondojnë me autorizimin dhe nuk do të trajtojmë më informacionin tuaj përkatës. Por vendimi juaj për tërheqjen e autorizimit nuk do të ndikojë në trajtimin e mëparshëm të informacionit bazuar në autorizimin tuaj.

VI. Njoftim dhe modifikim

Ne mund të modifikojmë kushtet ePolitika e privatësisënë kohën e duhur dhe një modifikim i tillë do të jetë pjesë ePolitika e privatësisë . Për ndryshime të mëdha, ne do të ofrojmë njoftime më të rëndësishme dhe ju mund të zgjidhni të ndaloni përdorimin e shërbimeve tona; në atë rast, nëse vazhdoni të përdorni shërbimet tona, kjo do të thotë se ju pranoni të jeni të detyruar nga modifikimiPolitika e privatësisë.

Çdo modifikim do të vendosë kënaqësinë tuaj të parën. Ne ju inkurajojmë të konsultoheni me politikën tonë të privatësisë sa herë që përdorni shërbimet tona.

Ne mund të lëshojmë njoftime në lidhje me shërbimet kur është e nevojshme (për shembull, kur pezullojmë një shërbim për mirëmbajtjen e sistemit). Ju mund të mos jeni në gjendje të anuloni njoftimet që lidhen me shërbimet dhe nuk janë të natyrës së promovimit.
Më në fund, duhet të merrni përsipër detyrimin e konfidencialitetit për informacionin në lidhje me numrin e llogarisë dhe fjalëkalimin tuaj. Ju lutemi kujdesuni mirë për të në çdo rrethanë.

VII. Ligji dhe juridiksioni qeverisës

Çdo mosmarrëveshje që lind ngaPolitika e privatësisëose përdorimi i shërbimeve tëPastrues ajri KENNEDEdo të qeveriset nga ligjet e Republikës Popullore të Kinës.

Çdo mosmarrëveshje që lind ngaPolitika e privatësisëose përdorimi i shërbimeve tëPastrues ajri KENNEDEdo të zgjidhet me konsultim, dhe kur konsultimi dështon, palët bien dakord njëzëri që mosmarrëveshjen ta zgjidhin përmes procesit gjyqësor në gjykatën popullore të vendit ku zhvilluesi iPastrues ajri KENNEDEndodhet.